ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO SUŠICE INFORMUJE

 

O shromáždění delegátů

Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů. Schází se pravidelně nejméně 1x ročně. Při svém jednání se řídí stanovami družstva přizpůsobenými v roce 2014 zákonu o obchodních korporacích a novému občanskému zákoníku a doplněné v roce 2021 s platností od 1.9.2021.

V roce 2021 bylo shromáždění delegátů uskutečněno 1.6.2021, a to s ohledem na epidemiologickou situaci formou per rollam, tedy způsobem, kdy delegáti sdělili svoje rozhodnutí písemnou formou.  Delegáti schválili všechna navržená rozhodnutí  nadpoloviční většinou hlasů. Zápis ze shromáždění delegátů je k dispozici zde. Schválené materiály družstvo předalo v zákonem stanovené lhůtě ke zveřejnění obchodnímu rejstříku.

V roce 2022 se shromáždění delegátů uskutečnilo dne 28.6.2022 v Sušici. Děkujeme všem delegátům za jejich aktivní přístup v celém průběhu jednání. Zápis ze shromáždění delegátů včetně usnesení je k dispozici zde. Schválená výroční zpráva je k dispozici zde.

 

 

 

 

Členská základna

Členství v družstvu je dobrovolné a členem může být fyzická nebo právnická osoba. Členem se může stát každý občan, který je zletilý a bezúhonný, který souhlasí se stanovami družstva.

 

ČLENSTVÍ VZNIKÁ:

na základě písemné přihlášky, složení základního členského vkladu a zápisného, přičemž o přijetí za člena rozhoduje představenstvo družstva družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví a jeho převod není připustný 1 člen = 1 hlas podrobnější úpravu členských vztahů obsahují Stanovy družstva

 

Členská základna Západočeského konzumního družstva Sušice má v současné době  více než 12.000 členů, kteří jsou organizováni prostřednictvím 80 členských výborů, které si v jednotlivých obcích členové volí jako místní orgány určené k řízení místních záležitostí.
Zástupci členů (delegáti) se zúčastňují zasedání nejvyššího orgánu družstva, kterým je shromáždění delegátů. Zde jsou voleny statutární a kontrolní orgány družstva.

statutárním orgánem je představenstvo v počtu 11 členů kontrolním orgánem je kontrolní komise v počtu 9 členů

 

DRUŽSTVO ČLENŮM POSKYTUJE ŘADU VÝHOD:

Slevy z nákupů v maloobchodní síti družstva v rámci věrnostního programu Dobrá karta COOP Možnost zapojení do programu Dobrá karta COOP+, ve kterém lze získávat body 2x rychleji při splnění stanovených podmínek Odvoz nakoupeného stavebního materiálu v prodejnách družstva zdarma do vzdálenosti 10 km a s 20% slevou nad tuto vzdálenost Poskytnutí kalendáře zdarma Poradenská činnost Úročení půjček poskytnutých družstvu za výhodných podmínekMáte-li i Vy zájem stát se naším členem, můžete podat přihlášku na našich prodejnách a nebo přímo kontaktujte pracovníka ústředí družstva. Členská přihláška v elektronické podobě je k dispozici zde.

 

 


 

Informace pro členy Západočeského konzumního družstva Sušice o ochraně osobních údajů

Západočeské konzumní družstvo Sušice tímto informujeme své členy o tom, že v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a Stanovami družstva, eviduje družstvo osobní údaje svých členů, a to:

jméno a příjmení, pohlaví,

datum narození,

bydliště/doručovací adresa,

den a způsob vzniku nebo zániku členství v družstvu,

výše členského vkladu, rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu a výše majetkového podílu z transformace a jejich výplatě.

Jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, bydliště/doručovací adresa, den a způsob vzniku nebo zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a majetkového podílu z transformace a jejich výplatě je nutné zpracovat za účelem splnění právních povinností vyplývajících ze zákona o obchodních korporacích, ze stanov Správce z důvodu identifikace členů (právní povinnost) a dále pro evidenci životních jubileí a poskytování informací členům souvisejících s členstvím v družstvu a obchodní politikou družstva (ostatní využití). Bližší informace o ochraně osobních údajů a právech člena s tím spojených naleznete v tiskopisu Informace o ochraně osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 20 Stanov družstva, který je k dispozici na každé prodejně a současně je ke stažení zde. Člen, který ještě nedal souhlas se zpracováním jej může předat družstvu na kterékoliv prodejně, popř. zaslat na adresu družstva nebo prostřednictvím e-mailu: clenizkdsusice.cz.

Stejným způsobem můžete podat žádost o aktualizaci údajů. Tiskopis v elektronické podobě je k dispozici zde.

Pokud člen nesouhlasí se zpracování osobních údajů týkající se využití dat pro evidenci životních jubileí a poskytování informací členům souvisejících s členstvím v družstvu a obchodní politikou družstva, je možné podat zpětvzetí souhlasu se zpracováním těchto údajů. Žádost je možné podat od 1.5.2018 v prodejnách družstva (prodejna ověří totožnost podle OP), popř. zaslat písemně na adresu sídla družstva, popř. prostřednictvím emailu: clenizkdsusice.cz. Tiskopis žádosti je rovněž k dispozici zde. V případě, že totožnost žadatele nebude ověřena na prodejně, je nutné, aby podpis na žádosti byl ověřen nebo byla žádost elektronicky podepsána.

Pokud člen nebude souhlasit se zpracováním osobních údajů vyplývajících ze zákona o obchodních korporacích a ze stanov družstva (právní povinnost), může zrušit svoje členství v družstvu. To lze provést obdobnou formou jak je uvedeno v předchozím odstavci. Tiskopis v elektronické podobě je rovněž k dispozici zde.

 


Výroční zpráva

Západočeské konzumní družstvo Sušice věnuje trvalou pozornost soustavnému rozvoji obchodní sítě a dosahovaným výsledkům. Vykázané výsledky družstvo každoročně shrnuje ve výroční zprávě, kterou, po provedení auditu a schválení shromážděním delegátů, v zákonem stanovené lhůtě zveřejňuje v obchodním rejstříku, kde jsou také k dispozici. Aktuální výroční zpráva  je ve formátu *.pdf k dispozici zde.

 

Ostatní informace

Tiskopis odhlášky z členství je k dispozici na každé prodejně a v elektronické podobě je zde.

Informace o zániku nároku na vypořádací podíl podle čl. 29, odstavec (4) Stanov družstva k 31.12.2019 naleznete zde.

Informace o zániku nároku na vypořádací podíl podle čl. 29, odstavec (4) Stanov družstva k 31.12.2020 naleznete zde.

Informace o zániku nároku na vypořádací podíl podle čl. 29, odstavec (4) Stanov družstva k 31.12.2021 naleznete zde.