+420 800 175 684   zkdzkdsusice.cz


Regionalita
Prostě nejlevnější Náš e-shop Zkrácená účtenka Podporujeme regionální produkty
Kariéra
Staňte se našimi spolupracovníky
Věrnostní program
Dobrá karta COOP
Moje prodejna  

Vyberte si svoji prodejnu a mějte aktuální informace o ní
stále k dispozici.

ZKD na Internetu
facebook google maps
Doporučujeme
E-COOP Farmářská bedýnka COOP Mobil Katalog Non Food
Informace SKUPINA COOP
skupina COOP COOP centrum
Kreditní služby
platební možnosti

GP mobile

mobilní operátoři

 

ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO SUŠICE INFORMUJE

 

O shromáždění delegátů

Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů. Schází se pravidelně nejméně 1x ročně. Při svém jednání se řídí stanovami družstva přizpůsobenými v roce 2014 zákonu o obchodních korporacích a novému občanskému zákoníku a doplněné v roce 2021 s platností od 1.9.2021.

V roce 2021 bylo shromáždění delegátů uskutečněno 1.6.2021, a to s ohledem na epidemiologickou situaci formou per rollam, tedy způsobem, kdy delegáti sdělili svoje rozhodnutí písemnou formou.  Delegáti schválili všechna navržená rozhodnutí  nadpoloviční většinou hlasů. Zápis ze shromáždění delegátů je k dispozici zde. Schválené materiály družstvo předalo v zákonem stanovené lhůtě ke zveřejnění obchodnímu rejstříku.

 

Členská základna

Členství v družstvu je dobrovolné a členem může být fyzická nebo právnická osoba. Členem se může stát každý občan, který je zletilý a bezúhonný, který souhlasí se stanovami družstva.

 

ČLENSTVÍ VZNIKÁ:

 • na základě písemné přihlášky, složení základního členského vkladu a zápisného, přičemž
 • o přijetí za člena rozhoduje představenstvo družstva
 • družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví a jeho převod není připustný
 • 1 člen = 1 hlas
 • podrobnější úpravu členských vztahů obsahují Stanovy družstva

 

Členská základna Západočeského konzumního družstva Sušice má v současné době  více než 12.000 členů, kteří jsou organizováni prostřednictvím 80 členských výborů, které si v jednotlivých obcích členové volí jako místní orgány určené k řízení místních záležitostí.
Zástupci členů (delegáti) se zúčastňují zasedání nejvyššího orgánu družstva, kterým je shromáždění delegátů. Zde jsou voleny statutární a kontrolní orgány družstva.

 • statutárním orgánem je představenstvo v počtu 11 členů
 • kontrolním orgánem je kontrolní komise v počtu 9 členů

 

DRUŽSTVO ČLENŮM POSKYTUJE ŘADU VÝHOD:

 1. Slevy z nákupů v maloobchodní síti družstva v rámci věrnostního programu Dobrá karta COOP
 2. Možnost zapojení do programu Dobrá karta COOP+, ve kterém lze získávat body 2x rychleji při splnění stanovených podmínek
 3. Odvoz nakoupeného stavebního materiálu v prodejnách družstva zdarma do vzdálenosti 10 km a s 20% slevou nad tuto vzdálenost
 4. Poskytnutí kalendáře zdarma
 5. Poradenská činnost
 6. Úročení půjček poskytnutých družstvu za výhodných podmínekMáte-li i Vy zájem stát se naším členem, můžete podat přihlášku na našich prodejnách a nebo přímo kontaktujte pracovníka ústředí družstva. Členská přihláška v elektronické podobě je k dispozici zde.

 

 


 

Informace pro členy Západočeského konzumního družstva Sušice o ochraně osobních údajů

Západočeské konzumní družstvo Sušice tímto informujeme své členy o tom, že v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a Stanovami družstva, eviduje družstvo osobní údaje svých členů, a to:

jméno a příjmení, pohlaví,

datum narození,

bydliště/doručovací adresa,

den a způsob vzniku nebo zániku členství v družstvu,

výše členského vkladu, rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu a výše majetkového podílu z transformace a jejich výplatě.

Jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, bydliště/doručovací adresa, den a způsob vzniku nebo zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a majetkového podílu z transformace a jejich výplatě je nutné zpracovat za účelem splnění právních povinností vyplývajících ze zákona o obchodních korporacích, ze stanov Správce z důvodu identifikace členů (právní povinnost) a dále pro evidenci životních jubileí a poskytování informací členům souvisejících s členstvím v družstvu a obchodní politikou družstva (ostatní využití). Bližší informace o ochraně osobních údajů a právech člena s tím spojených naleznete v tiskopisu Informace o ochraně osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 20 Stanov družstva, který je k dispozici na každé prodejně a současně je ke stažení zde. Člen, který ještě nedal souhlas se zpracováním jej může předat družstvu na kterékoliv prodejně, popř. zaslat na adresu družstva nebo prostřednictvím e-mailu: cleni@zkdsusice.cz.

Stejným způsobem můžete podat žádost o aktualizaci údajů. Tiskopis v elektronické podobě je k dispozici zde.

Pokud člen nesouhlasí se zpracování osobních údajů týkající se využití dat pro evidenci životních jubileí a poskytování informací členům souvisejících s členstvím v družstvu a obchodní politikou družstva, je možné podat zpětvzetí souhlasu se zpracováním těchto údajů. Žádost je možné podat od 1.5.2018 v prodejnách družstva (prodejna ověří totožnost podle OP), popř. zaslat písemně na adresu sídla družstva, popř. prostřednictvím emailu: cleni@zkdsusice.cz. Tiskopis žádosti je rovněž k dispozici zde. V případě, že totožnost žadatele nebude ověřena na prodejně, je nutné, aby podpis na žádosti byl ověřen nebo byla žádost elektronicky podepsána.

Pokud člen nebude souhlasit se zpracováním osobních údajů vyplývajících ze zákona o obchodních korporacích a ze stanov družstva (právní povinnost), může zrušit svoje členství v družstvu. To lze provést obdobnou formou jak je uvedeno v předchozím odstavci. Tiskopis v elektronické podobě je rovněž k dispozici zde.

 


 

Ukazatele družstva

     Výslednicí všech činností družstva je objem dosahovaných výkonů, který je znázorněn na níže uvedeném grafu. Ten také dokumentuje snahy o integraci v systému spotřebních družstev. Ty byly zahájeny již v roce 1998 a byly završeny v roce 2003 fúzí se ZKD Horšovský Týn. V roce 2004 družstvo dále rozšířilo svoji činnost v oblasti sokolovska, kde začalo v červnu provozovat 10 dalších nových prodejen. Výkony družstva tak trvale rostly až do roku 2008. Od roku 2009 se výkony družstva, především v důsledku rychle rostoucí konkurence a nástupu ekonomické krize, začaly mírně snižovat. Pokles trval i v letech 2010 a 2011, kdy se družstvo soustředilo na rozvoj velkoobchodní základny.

Po dokončení modernizace VO skladu Sušice byla v roce 2012 zahájena další etapa rozšíření velkoobchodní činnosti, která se zřetelně projevila v nárůstu výkonů družstva v tomto roce. V roce 2013  až 2016 dochází k mírnému snížení výkonů, avšak v letech 2017 a 2018 již výkony opět rostou. V roce 2019 se výkony snížily, ale pokles, je způsoben pouze změnou způsobu zásobování maloobchodní sítě cigaretemi a tabákovými výrobky, neboť v tomto roce začal platit systém evidence tohoto sortimentu metodou Track&Trace. K mírnému snížení došlo i v roce 2020 vlivem koronavirové pandemie. Na rok 2021 družstvo plánuje opět zvýšení výkonů.

Další graf ukazuje, tržby ZKD Sušice a vývoj počtu pracovníků. Je patrné, že činnost družstva je trvale zaměřena na zvyšování efektivity práce. To se příznivě odráží nejen ve zvyšování produktivity práce, ale i v dlouhodobě ziskovém hospodaření družstva. I v tržebně nepříznivém období let 2009-2011 se družstvu dařilo snížit počet pracovníků a udržet tak příznivý výsledek v oblasti produktivity práce. Léta 2012 a 2013 dokumentují příznivé výsledky dosažené v této oblasti, neboť se podařilo zvýšit a udržet výkony při dalším poklesu počtu pracovníků. Mírný pokles výkonů v roce 2013 až 2016 je doprovázen odpovídajícím snížením počtu pracovníků. V letech 2017 a 2018 je produktivita práce i počet pracovníků v zásadě stabilní. Snížení tržeb v roce 2019 bylo způsobeno změnou formy zásobování prodejen cigaretami. V roce 2020 se podařilo znovu zlepši produktivitu práce díky snížení počtu pracovníků.

 

Také počet prodejen se dlouhodobě udržuje na stabilní úrovni, jak to dokumentuje i následující graf. Zatímco roce 2017 družstvo počet prodejen mírně navýšilo, v roce 2018 uzavřeno 1 prodejnu a v roce 2019 5 prodejen, v roce 2020 byl počet prodeje stabilní.

   Základní rámec rozsahu prodejen byl vytvořen již v roce 2003, kdy družstvo provozovalo 121 maloobchodních jednotek v okrese Klatovy a Domažlice. V současné době družstvo provozuje prodejny v okresech Klatovy, Domažlice, Sokolov, a Plzeň-Jih. Jak ukazuje graf, maloobchodní síť se zásadním způsobem nemění a družstvo v současné době dále usiluje o rozšíření svojí prodejní sítě.

 

Výroční zpráva

Západočeské konzumní družstvo Sušice věnuje trvalou pozornost soustavnému rozvoji obchodní sítě a dosahovaným výsledkům. Vykázané výsledky družstvo každoročně shrnuje ve výroční zprávě, kterou, po provedení auditu a schválení shromážděním delegátů, v zákonem stanovené lhůtě zveřejňuje v obchodním rejstříku, kde jsou také k dispozici. Aktuální výroční zpráva  je ve formátu *.pdf k dispozici zde.

 

Ostatní informace

Tiskopis odhlášky z členství je k dispozici na každé prodejně a v elektronické podobě je zde.

Informace o zániku nároku na vypořádací podíl podle čl. 29, odstavec (4) Stanov družstva k 31.12.2018 naleznete zde.

Informace o zániku nároku na vypořádací podíl podle čl. 29, odstavec (4) Stanov družstva k 31.12.2019 naleznete zde.

Informace o zániku nároku na vypořádací podíl podle čl. 29, odstavec (4) Stanov družstva k 31.12.2020 naleznete zde.


 
Naše Prodejny
Seznam prodejen
Vaše názory, připomínky
HACCP
Reklamace
Naše Akce
Prostě nejlevnější
Menu Tuty Tip
Tip extra
Konzum
Doporučujeme, ochutnejte
Stavebniny
Hity sezóny
Pro doma
Soutěže
Jsme Váš dobrý soused
Jsme součástí regionu
Naše hodnoty
E-Shop
Pro dobrou věc
Žádost o poskytnutí finančních prostředků
Farmářská bedýnka
Objednejte si
Pouťové ceny
Balíčky na přání
Složenky
Dárková karta
Pobočky České pošty
Zpětný odběr elektrozařízení
Kdo jsme my?
Historie a současnost firmy
Kontakt
Aktuálně ze ZKD
MČZ informují
CCP
OOÚ
Naše Výrobna lahůdek
Prodej majetku

Kariéra
Informační deska


náměstí Svobody 135
342 01 Sušice - Sušice I

IČ: 00031968
DIČ: CZ00031968

Spis.zn.v OR: DrXXVI 218
vedená u KS Plzeň

 

© 2013 ZKD Sušice

» Administrace stránek «