Historie družstva

Kniha-170 let spotřebních družstev v České republice ke stažení zde

Západočeské konzumní družstvo Sušice patří k široké rodině spotřebních družstev u nás. Samotná historie družstevnictví sahá až do roku 1900, kdy byla zakládána celá řada těchto spolků, které měly svým členům pomáhat v podnikání a i zajišťování životních potřeb. Od roku 1918 dochází k sjednocování těchto malých konzumních družstev a je ustaveno Západočeské konsumní družstvo v Plzni, které postupně budovalo kromě prodejen vlastní pekárny, stáčírny piva, krouhárny zelí, oblastní sklady a celkově zaznamenávalo rychlý rozvoj v celém kraji. V průběhu období od roku 1945 - 1950 se počet provozoven stále zvětšoval vlivem konfiskátů a rozhodnutím státních orgánů o začlenění soukromých obchodů a hostinců do družstevní sítě. Tak vzrostl počet prodejen ze 400 na více než 2 000. Mohutný růst ZKD Plzeň a vytváření nových okresů byly příčinou rozhodnutí o organizačních změnách. Proto bylo rozhodnuto rozdělit v letech 1950 a 1951 ZKD Plzeň na okresní spotřební družstva - JEDNOTY. Od 1. 7. 1950 vzniká JEDNOTA, spotřební a výrobní družstvo v Klatovech a od 29. 1. 1951 zahájila činnost JEDNOTA, spotřební a výrobní družstvo v Sušici. Od 1. 7. 1960 bylo vytvořeno v rámci územní reorganizace jedno družstvo Jednota, lidové spotřební družstvo Klatovy se sídlem v Sušici. To zahájilo činnost s 380 prodejnami, 314 pohostinskými provozovnami, 1 275 zaměstnanci, 19 184 členy, 206 dohlížecími výbory a 1 155 funkcionáři. Další vývoj družstva byl poznamenán celou řadou delimitací činností a ostatních změn, které byly aktem politické vůle tehdejšího režimu. Postupem času prošla JEDNOTA celou řadou významných změn. Mezi ně patřila i transformace dle tzv. "Transformačního zákona v roce 1992, při níž došlo ke změně názvu z tradiční Jednoty SD v Sušici na Západočeské konzumní družstvo Sušice.

      Po celou dobu své existence byly v družstvu provozovány velkoobchodní sklady, výroba potravinářských produktů, pohostinská a hotelová činnost, maloobchodní a pojízdné prodejny, vlastní doprava a údržba. Díky těmto aktivitám bylo a je ZKD Sušice svou velikostí, dosahovanými výkony a počtem zaměstnanců jedním z nejvýznamnějších podnikatelských subjektů v okrese Klatovy. Letošního 55. výročí od svého vzniku se družstvo dožívá na vrcholu svých sil. To lze dokázat například tím, že výkony za rok 2012 dosáhly téměř 1,2 miiliardy korun.

      I nadále se ZKD Sušice svým pojetím řadí mezi klasická SD. Pomocné činnosti údržby a dopravy zajišťují potřeby hlavních obchodních činností. V dopravě je provozováno více jak 100 různých aut a mechanizmů. Ročně je najeto okolo 1,2 miliónu kilometrů a převezeno 60 tisíc tun nákladu. Střediska údržby v Sušici, Klatovech, Horšovském Týně a Sokolově (celkem 23 pracovníků) zajišťují operativně potřeby v oblasti udržování majetku družstva. Významná je i činnost v oblasti pronájmů nemovitého majetku. Zde družstvo obhospodařuje více jak 130 smluv s různými partnery.

      Jak bylo uvedeno, má ZKD Sušice více jak 15 tisíc členů, kteří jsou organizováni v 97 členských výborech. I když je v důsledku neexistujícího družstevního zákona (platí v celé řadě zemí EU) financování činnosti členských základen drahé, neboť je to možné pouze z již "zdaněných" peněz, vynakládá družstvo tímto směrem ročně okolo jednoho miliónu korun. Tyto prostředky jsou používány dle rozhodnutí každého členského výboru. Nejčastěji se jedná o výdaje na podporu místních dobrovolných organizací, zájezdy členů, různá výročí, ke zlepšení životného prostředí v okolí družstevních prodejen a pod. Mezi nepřímou podporu svých členů lze zahrnout i sponzorské aktivity družstva. Snahou je rozdělit tyto prostředky na více různých organizací a akcí plošně okolo místa svého působení. Do této oblasti patří i projekt Pro dobrou věc, kdy z nákupu určeného výrobku jde vždy 1,- Kč na vybraný projekt. Takto bylo rozděleno již čtvrt miliónu korun. Všechny tyto aktivity spadají do sociální funkce družstva. Ostatní aktivity spadají pod funkci podnikatelskou, která je zdrojem výnosů pro financování potřeb družstva, včetně jeho rozvoje.

      Vzhledem k vysokému počtu zaměstnanců a jejich dislokace podnikání do tří okresů je zaměstnanecká politika v družstvu velmi významná a dá se říci, že i složitá. Obchod je, jak se říká, o lidech, ale ne každý se do obchodu hodí. Ten má své nároky na odbornou způsobilost, odpovědnost a je to i o psychologii a často i asertivitě. Na druhé straně patřil obchod vždy k odvětvím, kde byla nejnižší průměrná mzda. Výrazem sociálního smíru je i 90% organizovanost všech zaměstnanců v Odborovém svazu pracovníků v obchodu.

      V současné době není v celém systému SD v ČR jiné družstvo, které by se více integrovalo, než je tomu v ZKD Sušice. To svědčí o předvídavosti, respektování nutnosti těchto objektivních procesů, ale i schopnosti se dohodnout se svým partnerem. První integrace byly zahájeny rokem 1998 v oblasti velkoobchodu, kdy postupně začalo zásobování prodejen ZKD Plzeň, ZKD Horšovský Týn a Jednoty SD Tachov. Dalším krokem byla maloobchodní integrace v roce 2000 v podobě převzetí 44 prodejen od ZKD Horšovský Týn. Na tu logicky navázala celková fúze obou družstev k 1.1.2003. Dalším počinem bylo převzetí všech prodejen, zásob a zaměstnanců od Jednoty, SD Sokolov v červnu 2004. Na tento krok měla dále navazovat celková fúze k 1.1.2006. Po ročním vyjednávání a dvou bouřlivých schůzích členů Jednoty, SD Sokolov nebyla tato realizována a novým majitelem se stalo k tomuto účelově založené OD Ural Sokolov. V roce 2012 proběhla další etapa integrace v oblasti velkoobchodu, kdy družstvo převzalo zásobování Jednot Toužim, Podbořany a Plasy.

      O náročnosti konkurence svědčí například situace v Sušici, kdy je zde asi 6000 m2 prodejních ploch potravinářských obchodů na necelých 11 tisíc obyvatel. To je koncentrace silnější než v mnohých zemích EU. Podobně to začíná vypadat i v jiných městech u nás a již se hovoří o další vlně výstavby nových prodejen a to i v obcích pod 5 tisíc obyvatel. Nikdo dnes neví, kde se až počet obchodů zastaví a jak to ovlivní všechny zúčastněné. Lze mezi ně počítat i spotřebitele, kteří mění svoje nákupní zvyklosti. Nakupování se stává zábavou a mnohé rodiny tráví svůj volný čas v nákupních centrech. Vítězí konzumní styl života. Bídně jsou na tom i producenti, kteří jsou silným tlakem zahraničních řetězců doslova mačkáni až na pokraj jejich přežití. O kvalitě celé řady potravin, které mnohdy spíše škodí než prospívají, ani nemluvě. Chudne i státní pokladna. Celá řada firem je ve ztrátě, nerozvíjejí se, neodvádějí daně, neplatí své zaměstnance, propouštějí a některé stojí před krachem. "To jsou radosti tržní ekonomiky." říká předseda družstva ing. Roman Bruzl a dále uvádí: ZKD Sušice je také nuceno používat vše, co pomůže přežít. Kvalita, zdravotní nezávadnost, solidnost v očích spotdřebitelů a standardní jednání se zaměstnanci, to jsou kategorie, které jsou však pro toto družstvo nepřekročitelné. Zboží je nakupováno pouze od výrobců a distributorů, kteří jsou schopni doložit jeho zdravotní nezávadnost. Ve všech našich prodejnách jsou zpracovány, dodržovány a kontrolovány systémy HACCP, což zaručuje zdravotní nezávadnost prodávaného sortimentu. U nás se zákazník nemusí bát nakupovat. Na naší bezplatné telefonní lince 800175684 nebo webových stránkách rádi přivítáme veškeré připomínky našich zákazníků. I nadále se budeme snažit udržet svého zákazníka. Nebude to lehké a ani laciné. v letošním roce proběhne také celá řada opatření k udržení zákazníků. Asi největší akcí s předpokládaným nákladem 10 miliónů korun bude zavedení pokladních systémů na všech 98 zbývajících prodejnách. To umožní mimo jiné i zavedení plastových Zákaznických karet v celé síti a prodej zboží přes čárové kódy. I když prozatím převažují dobré výsledky nad špatnými, ukazuje se, že je čím dál tím těžší podnikat a jen ti nejlepší mohou uspět. To klade vysoké nároky na všechny zaměstnance. Zavazuje nás i 60. letá tradice existence družstva, které vždy stálo blízko svých zákazníků a zná jejich potřeby. Tradice, současné výsledky a poctivá práce zaměstnanců jsou pro nás jistotou, že český družstevní obchod nevymře."

 


 

Článek ke stažení ve formátu pdf zde

ZKD Sušice člen skupiny COOP slaví 65. jubileum.

 Celý článek lze stáhnout ZDE.

ZKD pomáhá regionu

Stáhnout celý článek: ZDE

Současnost družstva

V současné době má Západočeské konzumní družstvo obchodní aktivity v osmi okresech našeho regionu a z pohledu výkonů zaujímá čtvrté místo mezi spotřebními družstvy v ČR. Největší podíl na výkonech má maloobchodní činnost (56%), dále velkoobchod (41%) a výroba (1%). O zbytek se dělí pomocné činnosti jako jsou autodoprav a a údržba. Celkové výkony družstva dosáhly v loňském roce 1.198 milionů korun a jsou výsledkem práce 533 zaměstnanců. Hospodaření skončilo poprvé od roku 1994 plánovanou ztrátou 3 miliony korun. To odráží nejen zhoršující se podmínky pro podnikání u nás, ale i vysoké výdaje do rozvoje družstva. V současné době má ZKD Sušice 15.667 členů, kteří jsou organizovaní v 88 členských výborech při prodejnách družstva. Jejich činnost, kterou si organizují samotní členové, podporuje družstvo finančními prostředky a metodicky.

Velkoobchodní činnost

Po dokončení generální modernizace skladu v Sušici došlo k rozšíření zásobování o další tři družstva. Dnes jich je šest (Sušice, Plzeň, Tachov, Podbořany, Toužim, Plasy) a zboží je zaváženo do 353 družstevních prodejen. Nejvzdálenější jsou prodejny v okresu Louny. Tato integrace přinesla nejenom zvýšení tržeb (obrat skladu za rok činí 582 milionů korun), ale i zlepšení nákupních podmínek, které se promítají do konečných cen spotřebitelům. Ve skladu pracuje 63 zaměstnanců ve dvousměnném provozu. Druhý sklad je umístěn v Kolinci a jeho sortiment tvoří ovoce a zelenina. Zásobuje celkem 208 družstevních prodejen a to až čtyřikrát týdně. Obratově se nejedná o veliký sklad (obrat 41 milionů korun za rok), ale jeho sortiment významně ovlivňuje konkurenceschopnost prodejen COOP.

Výroba

I nadále družstvo provozuje výrobnu v Sušici se sortimentem lahůdek a cukrářských výrobků. Jde o kvalitní produkci s důrazem na chuť, originalitu, kvalitní suroviny a jsou používány pouze přírodní konzervanty v minimálním množství. Jedná se o typické regionální výrobky s logem „Jako od maminky“. Je zde vyráběno takřka 150 druhů výrobků a lze je koupit v prodejnách družstva. Vyráběný sortiment je neustále obměňován s cílem upoutat pozornost zákazníků a sledovat trendy v poptávce. Na zakázku výrobna zhotoví nejen dorty, ale i obložené mísy. Objednávky přijímají v každé prodejně družstva.

Maloobchodní činnost

Družstvo provozuje 119 maloobchodních prodejen, které jsou rozloženy ve třech okresech a jsou převážně ve vesnickém prostoru. Největší prodejna realizuje v průměru tržby 3 miliony korun za měsíc, zatímco nejmenší necelých 100 tisíc korun za měsíc. Jejich obrat v roce 2012 dosáhl 892 milionů korun. Ročně navštíví tyto prodejny COOP 6,8 milionů zákazníků a každý z nich zde utratí průměrně 129,- korun. To odpovídá postavení těchto prodejen jako místa k rychlým denním nákupům. Silnou stránkou je nabídka čerstvého zboží, zvláště uzenin a uzpůsobování sortimentu požadavkům zákazníka. Družstvo sází také na kvalitní personál, který umí nejenom poradit a kvalitně obsloužit zákazníky, ale zná i pravidla hygieny a bezpečnosti prodeje. Základní nabídka zboží je vždy doplňována cenovými akcemi na podporu prodeje. Podíl těchto akčních položek na celkovém prodeji činil v loňském roce 37%. Jinak řečeno, zákazník si vždy vybere něco zajímavého a levného. Oblíbené jsou i vlastní akce jako například: Pečení na pouť, Grilování, Pro doma, Zabíjačkové hody, Hity sezony, Buď fit a pod. Další zajímavostí je rozšiřování služeb zákazníkům. Několik let provádí všechny prodejny finanční služby (platba kartou, dobíjení mobilů a výběr hotovosti Cash Back). Vybrané prodejny nabízí sázkové terminály a v Miřkově je provozována výdejna poštovních zásilek. Ve vesnickém prostoru jsou prodejny COOP výhradním Distributorem týdeníku „5+2“.

Jaké zboží prodávají prodejny COOP

Základní filosofií prodejen COOP je nabízet zboží bezpečné s garancí původu. Podle tohoto kritéria jsou vybíráni i dodavatelé. To se potvrdilo i v rámci „metanolové aféry“, kdy v prodejnách COOP nebyla nalezena ani jediná láhev bez doložení původu. Trvale je preferováno zboží české a zvláště vyrobené v regionu. Toto zboží je v prodejnách výrazně označeno a zákazníci si tak mohou koupit regionální speciality, které nikde jinde nenajdou. Část sortimentu nese označení „COOP dobré jistoty“, což znamená, že COOP ručí za kvalitu takto označeného výrobku. Dalším kritériem pro sortiment je jeho zdravotní nezávadnost v důsledku funkčního systému kritických bodů „HACCP“. To vše znamená, že COOP své zákazníky neohrožuje a mohou mu věřit.

Co přináší ZKD Sušice svému okolí

Z pohledu daňové výtěžnosti je družstvo plně vytíženo. Na všech daních ročně odvádí státu více jak 20 milionů korun. Za posledních dvanáct let to bylo 206 milionů korun. V družstvu pracuje více jak 500 osob (v roce 2008 - 650 osob) a roční objem mzdových prostředků činí 126 milionů korun. Tím významně ovlivňuje zaměstnanost v místech své působnosti. Za posledních dvacet let družstvo proinvestovalo 412 milionů korun a to zakázkami pouze pro české firmy. Svojí obchodní činností podporuje region, toto zboží se na celkovém obratu podílí 40% a představuje částku 360 milionů korun.

Co lze čekat nového v roce 2013

I nadále se bude družstvo snažit zvyšovat svoji konkurenceschopnost a bude nabízet zboží o které zákazníci projevují zájem. Rozšiřována bude nabídka zboží z regionu. V oblasti služeb umožní svým zákazníkům platit složenky přímo na pokladně.

Od poloviny roku bude nabízet dodávky elektřiny a plynu od nově vzniklé společnosti COOP Energy. Od října bude uveden do provozu nový věrnostní program, který přinese další výhody a moderní způsoby komunikace se zákazníkem.

 


 

60. let od vzniku družstva

 

Část I. ke stažení zde   

Část II. ke stažení zde 

Část III. ke stažení zde 

Část IV. ke stažení zde