Systém HACCP v prodejnách družstva

V prodejnách ZKD Sušice je systém HACCP v platnosti od 1. 5. 2005, kdy ze zákona vyplynula pro distributory potravin povinnost jeho zavedení.

 

Hlavním cílem tohoto systému je zabezpečení zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin při skladování, výrobě, přepravě a výdeji pokrmů. Je metodickým návodem, který má usnadnit výrobci a prodejci dodržení hygienických požadavků tak, aby byla zabezpečena výroba a prodej zdravotně nezávadných a jakostních výrobků v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami a nařízeními o ochraně veřejného zdraví (zákon o potravinách, vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, nařízení ES o hygieně potravin a potravin živočišného původu, nařízení komise ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny, veterinární zákon, vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, včetně zákona o obalech, a to vše ve znění pozdějších předpisů. Na základě již 3. úspěšného certifikačního auditu systému kritických bodů HACCP, konaného v rámci skupinové certifikace SČMSD ve dnech 9. - 11. 3. 2020, byl prodejnám našeho družstva opětovně udělen Certifikačním orgánem CSQ – CERT při České společnosti pro jakost certifikát, kterým byla prokázána shoda systému kritických bodů (HACCP) na prodejnách s požadavky normativního dokumentu „Všeobecné požadavky na systém kritických bodů a podmínky pro jeho certifikaci“.